\[{}_{6}^{12}C\] có khối lượng hạt nhân là 11,9967 u. Cho \[{{m}_{n}}\] = 1,008665 u, \[{{m}_{p}}\] = 1,007272 u. Độ hụt khối của hạt

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook