Xác định \(m\) để hàm số \(y = mx - 2\)\(\left( {m \ne 0} \right)\) đồng biến.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook