Xác định $m$ để phương trình \(m = \left| {{x^2} - 6x - 7} \right|\) có $4$ nghiệm phân biệt.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook