Xác định số phần tử của tập hợp \(X = \left\{ {n \in \mathbb{N}|n\, \vdots \,4\,,\,n < 2017} \right\}\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook