Ảnh hưởng của nhóm -OH đến gốc C6H5- trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook