Ba điện tích điểm

\({q_1}\; = - {10^{ - 7}}C;{q_2}\; = {5.10^{ - 8}}C;{q_3}\; = {4.10^{ - 8}}C\)lần lượt tại A, B, C trong không khí. Biết AB = 5 cm, BC = 1 cm, AC = 4 cm. Tính lực tác dụng điện tích q1.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook