Ba đội máy cày cày ba thửa ruộng như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 2 ngày. Đội thứ hai trong $3$ ngày và đội thứ ba trong $4$ ngày. Biết rằng đội thứ nhất có nhiều hơn đội thứ ba $3$ máy và năng suất như nhau. Số máy của đội một, đội hai, đội ba lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook