Ba lớp $7{A_1},{\rm{ }}7{A_2},{\rm{ }}7{A_3}$ hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ đã thu được tổng cộng $370kg$ giấy vụn. Hãy tính số giấy vụn của lớp \(7{A_2}\) , biết rằng số giấy vụn thu được của ba lớp lần lượt tỉ lệ nghịch với $4;{\rm{ }}6;{\rm{ }}5.$

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook