Ba tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen AaXDEYde giảm phân bình thường, trong đó có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen giữa alen D và d. Theo lý thuyết, kết thúc giảm phân có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Tạo ra tối đa 6 loại giao tử

II. Có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ 5:5:1:1

III. Có thể tạo giao tử chứa 3 alen trội với tỷ lệ 1/2

IV. Có thể tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ ngang nhau

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook