Bậc của đa thức \({x^3}{y^2} - x{y^5} + 7xy - 9\) là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook