Bác Lan nuôi \(56\) con thỏ. Bán đã bán được \(8\) con. Số thỏ còn lại bác nh" /> Bác Lan nuôi \(56\) con thỏ. Bán đã b ..." /> Bác Lan nuôi \(56\) con thỏ. Bán đã bán được \(8\) con. Số thỏ còn lại bác nh" />

Bác Lan nuôi \(56\) con thỏ. Bán đã bán được \(8\) con. Số thỏ còn lại bác nhốt vào bốn chuồng, mỗi chuồng có số thỏ bằng nhau. Số con thỏ ở mỗi chuồng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook