Bấm chọn vào vị ngữ trong mỗi câu sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook