Bán cầu đồng chất khối lượng \(150g\). Trên mép bán cầu đặt một vật nhỏ khối lượng \(6,5g\). Hỏi mặt phẳng của bán cầu sẽ nghiêng góc \(\alpha \) bao nhiêu khi có cân bằng. Biết rằng trọng tâm bán cầu ở cách mặt phẳng của bán cầu một đoạn \(\dfrac{{3R}}{8}\) (R - bán kính bán cầu)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook