Ban đầu cho một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường A sang môi trường B với góc tới \[9{}^\circ \] thì góc khúc xạ là \[6{}^\circ .\] Nếu tăng góc tới thêm \[36{}^\circ \] thì góc khúc xạ gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook