Bắn một hạt α có động năng 5,21 MeV vào hạt nhân \[{}_{7}^{14}N\] đang đứng yên, gây ra phản ứng: \[\alpha +{}_{7}^{14}N\to {}_{8}^{17}O+p\]. Biết phản ứng thu năng lượng là 1,21 MeV. Động năng của hạt nhân O gấp 4 lần động năng của hạt p. Động năng của hạt nhân O bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook