Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch nước: X, Y và Z lần lượt là: 

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook