Bất đẳng thức nào sau đây đúng với mọi \(a > 0,b > 0:\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook