Bất phương trình \(x - 2 > 4,\) phép biến đổi nào sau đây là đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook