Bất phương trình $x - 2 < 1$ tương đương với bất phương trình sau:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook