Biết $2^x = 8$, thì giá trị x bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook