Biết \(a - 2b = 0\) . Tính giá trị của biểu thức \(B = a{\left( {a - b} \right)^3} + 2b{\left( {b - a} \right)^3}\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook