Biết \(AH = 6cm,BC = 8cm.\) Tính \(IK.\)

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook