Biết công thoát electron của các kim loại bạc, canxi, kali và đồng lần lượt là 4,78 eV; 2,89 eV; 2,26 eV và 4,14 eV. Lấy \[h=6,{{625.10}^{-34}}\]J.s, \[c={{3.10}^{8}}\]m/s, \[1eV=1,{{6.10}^{-19}}\]J. Chiếu bức xạ có bước sóng 0,33 μm vào bề mặt các kim loại trên, hiện tượng quang điện xảy ra ở

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook