Biết đa thức ${x^4} + a{x^2} + b$ chia hết cho ${x^2}-x + 1$ . Khi đó, khẳng định nào sau đây là đúng.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook