Biết khối lượng của \(1mol\) khí Hiđro là \(2g\). \(4g\) khí Hiđro có bao nhiêu mol khí Hiđro?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook