Biết khối lượng của một mol nước là \(\mu = {18.10^{ - 3}}kg\) và một mol có \({N_A} = 6,{02.10^{23}}\) phân tử. Biết khối lượng riêng của nước là \(\rho = {10^3}kg/{m^3}\). Số phân tử có trong \(300c{m^3}\) nước là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook