Biết $\left| a \right|\,=12$ thì a bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook