Biết\(\mathop {\lim }\limits_{x \to 1} \dfrac{{\sqrt {{x^2} + x + 2} - \sqrt[3]{{7x + 1}}}}{{\sqrt 2 \left( {x - 1} \right)}} = \dfrac{{a\sqrt 2 }}{b} + c\) với \(a\), \(b\), \(c\)\( \in \mathbb{Z}\) và \(\dfrac{a}{b}\) là phân số tối giản. Giá trị của \(a + b + c\) bằng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook