Biết năng lượng tương ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hidro được tính theo biểu thức ${{E}_{n}}=-\frac{13,6}{{{n}^{2}}}\left( eV \right)\left( n=1,2,3,... \right)$. Cho một chùm electron bắn phá các nguyên tử hidro ở trạng thái cơ bản để kích thích chúng chuyển lên trạng thái M. Vận tốc tối thiểu của chùm electron là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook