Biết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu thức \({E_n} = {\rm{}} - \dfrac{{{E_0}}}{{{n^2}}}\) (E0 là hằng số dương, n = 1,2,3,...). Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản. Khi chiếu bức xạ có tần số \({f_1}\) vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa 3 bức xạ. Khi chiếu bức xạ có tần số \({f_2} = {\rm{ }}1,08{f_1}\) vào đám nguyên tử này thì chúng phát ra tối đa là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook