Biết rằng \(\int\limits_1^a {\ln xdx} = 1 + 2a\,\,\left( {a > 1} \right)\). Khẳng định nào dưới đây là khẳng định đúng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook