Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, phép lai AaBb × aabb cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook