Biết rằng $y$ tỉ lệ nghịch với $x$ theo hệ số tỉ lệ là $2$ và $z$ tỉ lệ nghịch với $y$ theo hệ số tỉ lệ là $3$ . Hỏi $z$ và $x$ tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook