Biết số phức z thỏa mãn điều kiện \(\dfrac{{5\left( {\overline z + i} \right)}}{{z + 1}} = 2 - i\). Mô đun số phức \({\rm{w}} = 1 + z + {z^2}\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook