Biết tổng các hệ số của ba số hạng đầu trong khai triển \({\left( {{x^2} - \dfrac{2}{x}} \right)^n} = \sum\limits_{k = 0}^n {C_n^k{{\left( { - 1} \right)}^k}{{\left( {{x^2}} \right)}^{n - k}}.{{\left( {\dfrac{2}{x}} \right)}^k}} \) bằng \(49\). Khi đó hệ số của số hạng chứa \({x^3}\) trong khai triển đó là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook