Biết \(z = a + bi\,\,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)\) là nghiệm của phương trình \(\left( {1 + 2i} \right)z + \left( {3 - 4i} \right)\overline z = - 42 - 54i\). Khi đó \(a + b\) bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook