Biểu thức \(E = {x^2} - 20x + 101\) đạt giá trị nhỏ nhất khi

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook