Biểu thức tính lực hấp dẫn giữa hai vật bất kì có khối lượng m1; m2 cách nhau một khoảng r là \[F=\frac{G.{{m}_{1}}.{{m}_{2}}}{{{r}^{2}}}\], G là hằng số hấp dẫn. Giá trị của G là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook