Bốn điện tích điểm \[{{q}_{1}},\text{ }{{q}_{2}},\text{ }{{q}_{3}},\text{ }{{q}_{4}}\] đặt trong không khí lần lượt tại các đỉnh A, B, C, D của một hình vuông ABCD. Nếu hợp lực của các lực điện do các điện tích \[{{q}_{1}},\text{ }{{q}_{2}},\text{ }{{q}_{3}}\] tác dụng lên \[{{q}_{4}}\] có phương AD thì biểu thức liên hệ giữa điện tích \[{{q}_{2}}v\grave{a}\text{ }{{q}_{3}}\] là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook