Các gen trội lặn hoàn toàn, cho P: AaaaBBbb tự thụ thu được F1.Có bao nhiêu phát biểu đúng

(1) Đồng hợp tử lặn về tất cả các gen bằng 1/144 .

(2) F1 có kiểu hình A-,B- bằng 35/48.

(3) F1 có 15 loại kiểu gen ,4 loại kiểu hình .

( 4) F1 kiểu hình A-,B- có 9 kiểu gen.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook