Các giá trị của $m$ để bất phương trình $2\left| {x - m} \right| + 2{x^2} + 2 > {x^2} + 2mx$ thỏa mãn với mọi $x$ là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook