Các kim loại kiềm có kiểu mạng tinh thể:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook