Các thành phần nào sau đây tham gia vào quả trình tổng hợp prôtêin ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook