Các tính chất nào sau đây không phải là tính chất của các phân tử chất rắn?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook