Cặp chất nào sau đây khi tác dụng với nhau không sinh ra khí H2S ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook