Cặp chất nào sau đây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook