Chất hữu cơ X có mạch cacbon không phân nhánh, CTPT là C4H6O2 . Biết :

X+ dd NaOH ---> A

A + NaOH --(CaO,t0)--> Etilen

CTCT của X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook