Chất nào sau đây có thể được điều chế metan bằng một phản ứng (giả sử các chất vô cơ cần thiết và điều kiện có đủ)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook