Chất nào sau đây không phải là cacbohiđrat?

Chất nào sau đây không phải là cacbohiđrat?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook