Chất nào sau đây thuộc loại hiđrocacbon no, mạch hở ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook